SCRIPTURE READING PLAN

 

Jan 7-13, 2024
Parshat Vaera
07 Sun  Isaiah 43-45  Luke 22
08 Mon  Isaiah 46-48  Luke 23
09 Tue  Isaiah 49-51  Luke 24
10 Wed  Isaiah 52-54  John 1
11 Thu  Isaiah 55-57  John 2
12 Fri  Torah Portion: Exodus 6:2-9:35
13 Sat  Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21
Jan 14-20, 2024
Parshat Bo
14 Sun  Isaiah 58-60  John 3
15 Mon  Isaiah 61-63  John 4
16 Tue  Isaiah 64-66  John 5
17 Wed  Jeremiah 1-3  John 6
18 Thu  Jeremiah 4-5  John 7
19 Fri  Torah Portion: Exodus 10:1-13:16
20 Sat  Haftarah: Jeremiah 46:13-28
Jan 21-27, 2024
Parshat Beschalach
21 Sun  Jeremiah 6-8  John 8
22 Mon  Jeremiah 9-11  John 9
23 Tue  Jeremiah 12-14  John 10
24 Wed  Jeremiah 15–17  John 11
25 Thu  Jeremiah 18-19  John 12
26 Fri  Torah Portion: Exodus 13:17-17:16
27 Sat  Haftarah: Judges 4:4-5:31
Jan 28-Feb3, 2024
Parshat Yitro
28 Sun  Jeremiah 20-22  John 13
29 Mon  Jeremiah 23-25  John 14
30 Tue  Jeremiah 26-28  John 15
31 Wed  Jeremiah 29-31  John 16
01 Thu  Jeremiah 32-34  John 17
02 Fri  Torah Portion: Exodus 18:1-20:23
03 Sat  Haftarah: Isaiah 6:1 – 7:6; 9:5-6
Feb 4-10, 2024
Parshat Mishpatim
04 Sat  Jeremiah 35-37  John 18
05 Mon  Jeremiah 38-40  John 19
06 Tue  Jeremiah 41-43  John 20
07 Wed  Jeremiah 44-46  John 21
08 Thu  Jeremiah 47-49  Acts 1
09 Fri  Torah Portion: Exodus 21:1-24:18
10 Sat  Haftarah: Jer 34:8-22; 33:25-26
Feb 11-17, 2024
Parshat Terumah
11 Sun  Jeremiah 50-52  Acts 2
12 Mon  Ezekiel 1-3  Acts 3
13 Tue  Ezekiel 4-6  Acts 4
14 Wed  Ezekiel 7-9  Acts 5
15 Thu  Ezekiel 10-11  Acts 6
16 Fri  Torah Portion: Exodus 25:1-27:19
17 Sat  Haftarah: 1 Kings 5:26-6:13
Feb 18-24, 2024
Parshat Tetzaveh
18 Sun  Ezekiel 12-14  Acts 7
19 Mon  Ezekiel 15-17  Acts 8
20 Tue  Ezekiel 18-20  Acts 9
21 Wed  Ezekiel 21-23  Acts 10
22 Thu  Ezekiel 24-25  Acts 11
23 Fri  Torah Portion: Exodus 27:20-30:10
24 Sat  Haftarah: Ezekiel 43:10-27
Feb 25-Mar 2, 2024
Parshat Ki Tisa
25 Sun  Ezekiel 26-28  Acts 12
26 Mon  Ezekiel 29-31  Acts 13
27 Tue  Ezekiel 32-34  Acts 14
28 Wed  Ezekiel 35-37  Acts 15
29 Thu  Ezekiel 38-39  Acts 16
01 Fri  Torah Portion: Exodus 30:11-34:35
02 Sat  Haftarah: 1 Kings 18:1-39
Mar 3-9, 2024
Parshat Vayakhel
03 Sun  Ezekiel 40-42  Acts 17
04 Mon  Ezekiel 42-45  Acts 18
05 Tue  Ezekiel 46-48  Acts 19
06 Wed  Hosea 1-3  Acts 20
07 Thu  Hosea 4-6  Acts 21
08 Fri  Torah Portion: Exodus 35:1-38:20
09 Sat  Haftarah: 1 Kings 7:40-50
Mar 10-16, 2024
Parshat Pekudei
10 Sun  Hosea 7-9  Acts 22
11 Mon  Hosea 10-12  Acts 23
12 Tue  Hosea 13-14  Acts 24
13 Wed  Joel 1-3  Acts 25
14 Thu  Amos 1-3  Acts 26
15 Fri  Torah Portion: Exodus 38:21-40:38
16 Sat  Haftarah: 1 Kings 7:51-8:21
Mar 17-23, 2024
Parshat Vayikra
17 Sun  Amos 4-6  Acts 27
18 Mon  Amos 7-9  Acts 28
19 Tue  Obadiah 1  Romans 1:1-17
20 Wed  Jonah 1-4  Romans 1:18-32
21 Thu  Micah 1-3  Romans 2:1-16
22 Fri  Torah Portion: Leviticus 1:1-5:26
23 Sat  Haftarah: Isaiah 43:21-44:23
Mar 24-30, 2024
Parshat Tzav
24 Sun  Micah 4-7  Romans 2:17-29
25 Mon  Nahum 1-3  Romans 3:1-20
26 Tue  Habakkuk 1-3  Romans 3:21-31
27 Wed  Zephaniah 1-3  Romans 4:1-12
28 Thu  Haggai 1-2  Romans 4:13-25
29 Fri  Torah Portion: Leviticus 6:1-8:36
30 Sat  Haftarah: Jeremiah 7:21-8:3; 9:22-23
Mar 31- Apr 6, 2024
Parshat Shmini
31 Sun  Zechariah 1-3  Romans 5:1111
01 Mon  Zechariah 4-6  Romans 5:12-21
02 Tue  Zechariah 7-9  Romans 6:1-14
03 Wed  Zechariah 10-12  Romans 6:15-23
04 Thu  Zechariah 13-14  Romans 7:1-13
05 Fri  Torah Portion: Leviticus 9:1-11:47
06 Sat  Haftarah: II Samuel 6:1-7:17
Apr 7-13, 2024
Parshat Tazria
07 Sun  Malachi 1-4  Romans 7:14-25
08 Mon  Psalms 1-3  Romans 8:1-17
09 Tue  Psalms 4-6  Romans 8:18-39
10 Wed  Psalms 7-9  Romans 9:1-13
11 Thu  Psalms 10-12  Romans 9:14-33
12 Fri  Torah Portion: Leviticus 12:1-13:59
13 Sat  Haftarah: II Kings 4:42-5:19
Apr 14-20, 2024
Parshat Metzora
14 Sun  Psalms 13-15  Romans 10:1-13
15 Mon  Psalms 16-18  Romans 10:14-21
16 Tue  Psalms 19-21  Romans 11:1-21
17 Wed  Psalms 22-24  Romans 11:22-36
18 Thu  Psalms 25-27  Romans 12:1-8
19 Fri  Torah Portion: Leviticus 14:1-15:33
20 Sat  Haftarah: II Kings 7:3-20
Apr 21-27, 2024
PESACH
21 Sun  Psalms 28-30  Romans 12:9-21
22 Mon  Psalms 31-33  Romans 13:1-7
23 Tue  Psalms 34-36  Romans 13:8-14
24 Wed  Psalms 37-38  Romans 14:1-12
25 Thu  Psalms 39-41  Romans 14:13-23
26 Fri  Exodus 33:12—34:26 PASSOVER
26 Fri  Numbers 28:16-25
27 Sat  Ezekiel 37:1-14
Apr 28-May 4, 2024
Parshat Achrei Mot
28 Sun  Psalms 42-44  Romans 15:1-21
29 Mon  Psalms 45-47  Romans 15:22-33
30 Tue  Psalms 48-50  Romans 16
01 Wed  Psalms 51-53  1 Corinthians 1
02 Thu  Psalms 54-56  1 Corinthians 2
03 Fri  Torah Portion: Leviticus 16:1-18:30
04 Sat  Haftarah: Ezekiel 22:1-19
May 5-11, 2024
Parshat Kedoshim
05 Sun  Psalms 57-59  1 Corinthians 3
06 Mon  Psalms 60-62  1 Corinthians 4
07 Tue  Psalms 63-65  1 Corinthians 5
08 Wed  Psalms 66-67  1 Corinthians 6
09 Thu  Psalms 68-70  1 Corinthians 7
10 Fri  Torah Portion: Leviticus 19:1-20:27
11 Sat  Haftarah: Amos 9:7-15
May 12-18, 2024
Parshat Emor
12 Sun  Psalms 71-73  1 Corinthians 8
13 Mon  Psalms 74-76  1 Corinthians 9
14 Tue  Psalms 77-78  1 Corinthians 10
15 Wed  Psalms 79-81  1 Corinthians 11
16 Thu  Psalms 82-85  1 Corinthians 12
17 Fri  Torah Portion: Leviticus 21:1-24:23
18 Sat  Haftarah: Ezekiel 44:15-31
May 19-25, 2024
Parshat Behar
19 Sun  Psalms 86-88  1 Corinthians 13
20 Mon  Psalms 89-91  1 Corinthians 14
21 Tue  Psalms 92-95  1 Corinthians 15
22 Wed  Psalms 96-99  1 Corinthians 16
23 Thu  Psalms 100-102  2 Corinthians 1
24 Fri  Torah Portion: Leviticus 25:1-26:2
25 Sat  Haftarah: Jeremiah 32:6-27
May 26-Jun 1, 2024
Parshat Bechukotai
26 Sun  Psalms 103-105  2 Corinthians 2
27 Mon  Psalms 106-107  2 Corinthians 3
28 Tue  Psalms 108-110  2 Corinthians 4
29 Wed  Psalms 111-115  2 Corinthians 5
30 Thu  Psalms 116-118  2 Corinthians 6
31 Fri  Torah Portion: Leviticus 26:3-27:34
01 Sat  Haftarah: Jeremiah 16:19-17:14
Jun 2-8, 2024
Parshat Bamidbar
02 Sun  Psalms 119:1-89  2 Corinthians 7
03 Mon  Psalms 119:90-176  2 Corinthians 8
04 Tue  Psalms 120-122  2 Corinthians 9
05 Wed  Psalms 123-125  2 Corinthians 10
06 Thu  Psalms 126-128  2 Corinthians 11
07 Fri  Torah Portion: Numbers 1:1-4:20
08 Sat  Haftarah: Hosea 2:1-22
Jun 9-15, 2024
Parshat Nasso
09 Sun  Psalms 129-131  2 Corinthians 12
10 Mon  Psalms 132-134  2 Corinthians 13
11 Tue  Psalms 135-137
SHAVUOT
 Galatians 1
12 Wed  Psalms 138-140  Galatians 2
13 Thu  Psalms 141-143  Galatians 3
14 Fri  Torah Portion: Numbers 4:21-7:89
15 Sat  Haftarah: Judges 13:2-25
Jun 16-22, 2024
Parshat Beha’alotcha
16 Sun  Psalms 144-146  Galatians 4
17 Mon  Psalms 147-150  Galatians 5
18 Tue  Proverbs 1  Galatians 6
19 Wed  Proverbs 2  Ephesians 1
20 Thu  Proverbs 3  Ephesians 2
21 Fri  Torah Portion: Numbers 8:1-12:16
22 Sat  Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
Jun 23-29, 2024
Parshat Sh’lach
23 Sun  Proverbs 4  Ephesians 3
24 Mon  Proverbs 5  Ephesians 4
25 Tue  Proverbs 6  Ephesians 5
26 Wed  Proverbs 7  Ephesians 6
27 Thu  Proverbs 8  Philippians 1
28 Fri  Torah Portion: Numbers 13:1-15:41
29 Sat  Haftarah: Joshua 2:1-24
Jun 30-Jul 6, 2024
Parshat Korach
30 Sun  Proverbs 9  Philippians 2
01 Mon  Proverbs 10  Philippians 3
02 Tue  Proverbs 11  Philippians 4
03 Wed  Proverbs 12  Colossians 1
04 Thu  Proverbs 13  Colossians 2
05 Fri  Torah Portion: Numbers 16:1-18:32
06 Sat  Haftarah: I Samuel 11:14-12:22
Jul 7-13, 2024
Parshat Chukat
07 Sun  Proverbs 14  Colossians 3
08 Mon  Proverbs 15  Colossians 4
09 Tue  Proverbs 16  1 Thessalonians 1
10 Wed  Proverbs 17  1 Thessalonians 2
11 Thu  Proverbs 18  1 Thessalonians 3
12 Fri  Torah Portion: Numbers 19:1-22:1
13 Sat  Haftarah: Judges 11:1-33
Jul 14-20, 2024
Parshat Balak
14 Sun  Proverbs 19  1 Thessalonians 4
15 Mon  Proverbs 20  1 Thessalonians 5
16 Tue  Proverbs 21  2 Thessalonians 1
17 Wed  Proverbs 22  2 Thessalonians 2
18 Thu  Proverbs 23  2 Thessalonians 3
19 Fri  Torah Portion: Numbers 22:2-25:9
20 Sat  Haftarah: Micah 5:6-6:8
Jul 21-27, 2024
Parshat Pinchas
21 Sun  Proverbs 24  1 Timothy 1
22 Mon  Proverbs 25  1 Timothy 2
23 Tue  Proverbs 26  1 Timothy 3
24 Wed  Proverbs 27  1 Timothy 4
25 Thu  Proverbs 28  1 Timothy 5
26 Fri  Torah Portion: Numbers 25:10-30:1
27 Sat  Haftarah: 1 Kings 18:46—19:21
Jul 28-Aug 3, 2024
Parshat Matot-Masei
28 Sun  Proverbs 29  1 Timothy 6
29 Mon  Proverbs 30  2 Timothy 1
30 Tue  Proverbs 31  2 Timothy 2
31 Wed  Job 1-3  2 Timothy 3
01 Thu  Job 4-6  2 Timothy 4
02 Fri  Torah Portion: Numbers 30:2-36:13
03 Sat  Haftarah: Jeremiah 2:4-28; 3:4
Aug 4-10, 2024
Parshat Devarim
04 Sun  Job 7-9  Titus 1
05 Mon  Job 10-12  Titus 2
06 Tue  Job 13-15  Titus 3
07 Wed  Job 16-18  Philemon 1
08 Thu  Job 19-21  Hebrews 1
09 Fri  Torah Portion: Deuteronomy 1:1-3:22
10 Sat  Haftarah: Isaiah 1:1-27
Aug 11-17, 2024
Parshat Vaetchanan
11 Sun  Job 22-24  Hebrews 2
12 Mon  Job 25-27  Hebrews 3
13 Tue  Job 28-30  Hebrews 4
14 Wed  Job 31-33  Hebrews 5
15 Thu  Job 34-36  Hebrews 6
16 Fri  Torah Portion: Deuteronomy 3:23-7:11
17 Sat  Haftarah: Isaiah 40:1-26
Aug 18-24, 2024
Parshat Eikev
18 Sun  Job 37-39  Hebrews 7
19 Mon  Job 40-42  Hebrews 8
20 Tue  Song of Songs 1-4  Hebrews 9
21 Wed  Song of Songs 5-8  Hebrews 10
22 Thu  Ruth 1-4  Hebrews 11
23 Fri  Torah Portion: Deuteronomy 7:12-11:25
24 Sat  Haftarah: Isaiah 49:14—51:3
Aug 25-31, 2024
Parshat Re’eh
25 Sun  Lamentations 1-3  Hebrews 12
26 Mon  Lamentations 4-5  Hebrews 13
27 Tue  Ecclesiastes 1-3  James 1
28 Wed  Ecclesiastes 4-6  James 2
29 Thu  Ecclesiastes 7-9  James 3
30 Fri  Torah Portion: Deuteronomy 11:26-16:17
31 Sat  Haftarah: Isaiah 54:11-55:5
Sept 1-7, 2024
Parshat Shoftim
01 Sun  Ecclesiastes 10-12  James 4
02 Mon  Esther 1-3  James 5
03 Tue  Esther 4-6  1 Peter 1
04 Wed  Esther 7-10  1 Peter 2
05 Thu  Daniel 1-3  1 Peter 3
06 Fri  Torah Portion: Deuteronomy 16:18-21:9
07 Sat  Haftarah: Isaiah 51:12-52:12
Sept 8-14, 2024
Parshat Ki Teitzei
08 Sun  Daniel 4-6  1 Peter 4
09 Mon  Daniel 7-9  1 Peter 5
10 Tue  Daniel 10-12  2 Peter 1
11 Wed  Ezra 1-3  2 Peter 2
12 Thu  Ezra 4-6  2 Peter 3
13 Fri  Torah Portion: Deuteronomy 21:10-25:19
14 Sat  Haftarah: Isaiah 54:1-10
Sept 15-21, 2024
Parshat Ki Tavo
15 Sun  Ezra 7-10  1 John 1
16 Mon  Nehemiah 1-3  1 John 2
17 Tue  Nehemiah 4-6  1 John 3
18 Wed  Nehemiah 7-9  1 John 4
19 Thu  Nehemiah 10-13  1 John 5
20 Fri  Torah Portion: Deuteronomy 21:10-25:19
21 Sat  Haftarah: Isaiah 54:1-10
Sept 22-28, 2024
Parshat Nitzavim-Vayeilech
22 Sun  1 Chronicles 1-2  2 John 1
23 Mon  1 Chronicles 3-4  3 John 1
24 Tue  1 Chronicles 5-7  Jude 1
25 Wed  1 Chronicles 8-10  Revelation 1
26 Thu  1 Chronicles 11-13  Revelation 2
27 Fri  Torah Portion: Deuteronomy 29:9—31:30
28 Sat  Haftarah: Isaiah 61:10-63:9
Sept 29-Oct 5, 2024
Parshat Ha’Azinu
29 Sun  1 Chronicles 14-15  Revelation 3
30 Mon  1 Chronicles 16-17  Revelation 4
01 Tue  Chronicles 18-20  Revelation 5
02 Wed  1 Chronicles 21-23
Rosh Hashanah
 Revelation 6
03 Thu  1 Chronicles 24-26  Revelation 7
04 Fri  Torah Portion: Deut 32:1-52
05 Sat  Haftarah: II Samuel 22:1-51
Oct 6-12, 2024
YOM KIPPUR
06 Sun  1 Chronicles 27-29  Revelation 8
07 Mon  2 Chronicles 1-2  Revelation 9
08 Tue  2 Chronicles 3-4  Revelation 10
09 Wed  2 Chronicles 5-7  Revelation 11
10 Thu  2 Chronicles 8-10  Revelation 12
11 Fri  Torah Portion: Lev 16:1-34
11 Fri  Torah Portion: Num 29:7-11
12 Sat  Haftarah: Isaiah 57:14—58:14
Oct 13-19, 2024
SUKKOT
13 Sun  2 Chronicles 11-16  Revelation 13-14
14 Mon  2 Chronicles 17-22  Revelation 15-16
15 Tue  2 Chronicles 23-28  Revelation 17-18
16 Wed  2 Chronicles 29-32  Revelation 19-20
17 Thu  2 Chronicles 33-36  Revelation 21-22
18 Fri  Torah: Exodus 33:12-34:26
18 Fri  Torah: Num 29:17-22
19 Sat  Haftarah: Ezekiel 38:18-39:16